« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Information på Svenska

Information på Svenska

Helsingfors stift är det nästyngsta av de nio stiften i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Det grundades 1959 och omfattar i huvudstadsregionen Helsingfors och Vanda samt Östra Nyland. På området bor över 750 000 människor. Till stiftet hör 39 församlingar, av vilka församlingen i Malm är störst (62 000 medlemmar) och den i Mörskom minst (1 850 medlemmar). Över

90 procent av medlemmarna hör till de stora stadsförsamlingarna. Stiftets församlingar bildar sju prosterier där länsprostarna bistår biskopen och domkapitlet.

Det finska ordet för stift, hiippakunta, härleder från biskopens traditionella huvudbonad mitran som på finska är hiippa. Stiftet utgörs av det område av församlingar för vilket biskopen verkar som herde och själavårdare. Domkapitlet och stiftsfullmäktige är de administrativa organen i stiftet.

Ordet domkapitel kommer från latinets domus capituli. Domus betyder hus och capitulum läsekapitel. Namnet syftar på det biskopshus där man förr brukade samlas till bibelstudier. Domkapitlets möten inleds alltjämt med bibelläsning. Orden domkyrka, stiftets huvudkyrka, och dess kyrkoherde, domprosten, har samma ursprung.

Domkapitlet besluter i administrativa ärenden som hänför sig till församlingarna och prästerskapet. Medlemmar är biskopen, domprosten, en lekman som utsetts av stiftsfullmäktige, två av prästerskapet valda prästassessorer samt i egenskap av tjänsteinnehavare vid domkapitlet lagfaren assessorn och stiftsdekanen.

Domkapitlets byrå betjänar församlingarna samt sköter kontakterna med de kyrkliga och samhälleliga myndigheterna. Byrån bereder de ärenden som hör till domkapitlets behörighetsområde. Dylika är bl.a. präst- och diakonvigningar, övriga frågor som gäller präst- och kantorsämbetet, samt klagomål och ansökningar. Därtill tillhandahåller byrån konsulttjänster i frågor som gäller kyrkans administration, stödtjänster för församlingarna samt anordnar utbildning.

Stiftsfullmäktige besluter om grundlinjerna för stiftets ekonomi och verksamhet. Fullmäktige grundar och indrar tjänster vid domkapitlet och behandlar initiativ som tillställts det. Församlingarna har rätt till initiativ som underställs stiftsfullmäktiges beslut, och stiftsfullmäktige har rätt till initiativ som underställs kyrkomötet. Stiftsfullmäktige sammanträder tre gånger om året. Till medlemmar i fullmäktige väljs 14 lekmän och sju präster genom val för fyra år åt gången.

I stiftet finns dessutom delegationer för diakoni- och samhällsarbetet, gudstjänstlivet och musiken, pedagogik och immigrantarbetet.


12.12.2018 klo 03:27:14