Kielitaitovaatimukset

Kenellä kirkossa on erityiset kielitaitovaatimukset?

Kirkon kielitaitovaatimukset kaikkia viranhaltijoita ja myös muita palvelussuhteita. Käytännössä kaikkia kirkon työssä olevia henkilöitä.

Missä kielitaitovaatimukset on sanottu?

Mikäli viran kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto, kielitaitovaatimus on säädetty kirkkojärjestyksen 6 luvun 8c §:ssä. Tämä koskee ainakin pappeja, useimpia kanttoreita, diakonian työntekijöitä ja nuorisotyöntekijöitä sekä talous- ja kiinteitöhallinnon johtajia.

Virkoihin ja tehtäviin, joihin ei edellytetä korkeakoulututkintoa, kielitaitovaatimus määrätään seurakunnan kielisäännössä tai kyseisen viran johtosäännössä.

Miten kielitaito osoitetaan?

Kielitaito osoitetaan siten kuin "suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) säädetään".

Käytännössä kielitaito osoitetaan korkeakoulututkintoon yhteydessä suoritetetulla kielikokeella, valtion kielitutkintolautakunnassa tehdyllä kielikokeella, yleisellä kielikokeella tai ylioppilastutkinnon arvosanalla. Yksityiskohdissa kannattaa tarkistaa ym. asetus.

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, ei vaadita siltä, joka tässä kielessä on vähintään arvosanalla hyvä suorittanut korkeakoulututkintoon sisältyvän sellaisen kielikokeen tai sellaiset kieliopinnot, jotka osoittavat toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, ei vaadita siltä, joka tässä kielessä on arvosanalla tyydyttävä suorittanut korkeakoulututkintoon sisältyvän sellaisen kielikokeen tai sellaiset kieliopinnot, jotka osoittavat toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito, ei vaadita siltä, joka on suorittanut vähintään arvosanan cum laude approbatur toisen kotimaisen kielen pitkässä oppimäärässä (a-kieli) tai vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur toisen kotimaisen kielen keskipitkässä oppimäärässä (b-kieli) sisältävän ylioppilastutkinnon.

Miten valtion kielitutkintolautakuntaan saa yhteyden?

Ruotsin kielen valtionhallinnon kielitutkintoja vastaanottavien henkilöiden yhteystietoihin pääsee internetin kautta osoitteella http://www.oph.fi/ Polku on seuraava: tutkintopalvelut -> valtionhallinnon kielitutkinnot -> hyvää ja tyydyttävää taitoa osoittavat tutkinnot -> tutkinnon vastaanottajat, ruotsinkieli.

Miten voi hakea erivapautta

Kirkkolain 6 luvun 1 §:ssä on säädetty erivapauden hakemisesta.

"Kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta voidaan myöntää erivapaus erityisestä syystä. Erivapauden myöntää seurakunnan ja seurakuntayhtymän papin, lehtorin ja kanttorin viran osalta tuomiokapituli ja muun viran osalta se viranomainen, jonka toimivaltaan viran perustaminen kuuluu."

Erivapaus on aina kullekin henkilölle virkakohtainen.

Siirtymäsäännös

Kirkon kielisäännökset tulivat voimaan 1.8.2006. Säännökseen sisältyy laaja siirtymäsäännös.

Työntekijä säilytti kelpoisuutensa omaan virkaansa.

Työntekijä säilyttää kelpoisuutensa myös muuhun tehtävään, jonka kielitaitovaatimus on vastaava kuin sen viran, jota henkilö hoiti säännöksen tullessa voimaan.

Siirtymäsäännös on voimassa niin kauan kuin nykyinen säädöskin. Työntekijän on siten erittäin tärkeä pitää mielessä, mitä tehtävää hän hoiti säännöksen tullessa voimaan ja mikä sen kielitaitovaatimus oli.