Viraston johtosääntö

HELSINGIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa 9.2.2005.

Muutettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa 1.6.2005 (hiippakuntavaltuustossa14.6.2005) Muutettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa 12.8.2005.

Tällä johtosäännöllä kumotaan 16.2.2002 hyväksytty johtosääntö.

Yleisiä säännöksiä ja määräyksiä

Tuomiokapituli hoitaa hiippakunnassa kirkollista hallintoa ja toimintaa sekä edustaa kirkkoa hiippakunnan asioissa ja käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä tekee hiippakuntaa koskevat sopimukset ja muut oikeustoimet (KL 19:1).

Kirkon tehtävän edistämiseksi hiippakunnassa tuomiokapitulin tulee, jollei kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä

 1. hoitaa hiippakunnallista toimintaa, hallintoa ja taloutta;

 2. tukea ja valvoa seurakuntien toimintaa ja hallintoa;

 3. hoitaa papiston henkilöstöasioita ja valvoa heidän ja seurakunnan muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien hoitoa ja elämää;

 4. hoitaa yhteyksiä koko kirkon yhteiseen toimintaan ja hallintoon, toisiin hiippakuntiin, kristillisiin järjestöihin ja muihin yhteiskunnan tahoihin;

 5. valmistella asioita hiippakuntavaltuustolle;

 6. huolehtia hiippakuntavaltuuston päätösten toimeenpanosta;

 7. hoitaa hallussaan olevat lahjavarat ja säätiöluontoiset rahastot noudattaen, mitä kirkkolain 15 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään,

 8. ottaa ja irtisanoa tuomiokapitulin viranhaltijat ja työntekijät,

 9. hoitaa ne hiippakunnalliset tehtävät, jotka eivät kuulu muulle hiippakunnan viranomaiselle; sekä

 10. suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.(KJ 19:1).

Tuomiokapituli vahvistaa itselleen työjärjestyksen (KJ 19:1,2).

Piispan, lakimiesasessorin ja hiippakuntadekaanin kelpoisuusehdot määritellään kirkkolaissa. Tuomiokapitulin muiden viranhaltijoiden kelpoisuusvaatimuksista määrätään tuomiokapitulin antamissa virkojen johtosäännöissä (KJ 6:56).

Kaikkien tuomiokapitulin viranhaltijoiden on noudatettava, mitä kirkon erityistehtävissä olevien viranhaltijain virkasäännössä (KL 6:15) tai kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on määrätty.

Piispa johtaa ja valvoo tuomiokapitulin toimintaa ja on tuomiokapitulin viranhaltijoiden esimies (KJ 19: 4, 1).

Piispan toiminnasta säädetään KL 18 ja KJ 18 luvuissa.

Hiippakunnallista hallintoa johtaa lakimiesasessori.

Hiippakunnallista toimintaa johtaa hiippakuntadekaani.

Tuomiokapitulin viraston yksiköt

Tuomiokapitulin virastossa on kolme yksikköä: piispa (piispan toimisto), hiippakunnallinen hallinto (hallinnollinen yksikkö) ja hiippakunnallinen toiminta (toiminnallinen yksikkö).

Piispa johtaa ja valvoo tuomiokapitulin toimintaa. Piispan toimistoon kuuluvat piispan lisäksi piispan teologinen sihteeri ja toimistosihteeri.

Hiippakunnallista hallintoa johtaa lakimiesasessori. Hallinnolliseen yksikköön kuuluvat lakimiesasessorin lisäksi notaari, ja kaksi toimistosihteeriä. Hiippakunnallinen hallinto hoitaa yleisten hallinto- ja lakiasioiden lisäksi koko viraston henkilöstö- ja taloushallinnolliset asiat.

Hiippakunnallista toimintaa johtaa hiippakuntadekaani. Toiminnalliseen yksikköön kuuluvat hiippakuntadekaanin lisäksi kolme hiippakuntasihteeriä, hiippakuntakanttori, toimistosihteeri ja kuurojenpappi sekä yhteistoimintasopimusten perusteella lähetyssihteeri, hiippakunnallinen opintosihteeri ja maahanmuuttajatyön sihteeri.

Piispa, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani muodostavat viraston johtoryhmän. Piispa toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä koordinoi ja kehittää viraston toimintaa tukien eri työmuotojen yhteistyötä sekä keskustelee asioista, joista päättäminen säännösten mukaan kuuluu tuomiokapitulin kollegiolle tai tuomiokapitulin yksittäisille viranhaltijoille.

Tuomiokapitulin virastossa työskentelevät

A. Piispan toimisto

Piispa

Kelpoisuusehdot:

Pappi, joka jumalanpelon, opin ja kyvyn perusteella on kelvollinen piispanvirkaan ja joka on joka on asetettu ehdolle KL 18 luvun 4 §:n 3 momentin mukaisessa järjestyksessä ( KVJ 3:3,1) Suomen kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi vaaditaan tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävät:
 • toimii seurakuntien ja pappien ylimpänä kaitsijana
 • toimii tuomiokapitulin henkilöstön esimiehenä, työyhteisön johtajana, tuomiokapitulin kollegion ja johtoryhmän puheenjohtajana
 • tekee seurakuntiin piispantarkastuksia
 • kuuntelee ja innostaa seurakunnan päättäjiä ja työntekijöitä
 • vihkii uusia pappeja ja johtaa heidän valmennustaan ja työhön perehdyttämistään
 • edistää pappien yhteenkuuluvuutta ja valvoo heidän sitoutumistaan kirkon yhteiseen uskoon
 • vihkii hiippakunnan alueelta valmistuneita diakonian virkaan
 • asettaa kirkkoherrat virkaan
 • vihkii kirkkoja ja siunaa seurakunnallisia tiloja
 • osallistuu julkiseen keskusteluun
 • pitää yhteyttä hiippakunnan alueella toimiviin yhteiskunnallisiin tahoihin
 • hoitaa kansainvälisiä ja ekumeenisia suhteita
 • harrastaa teologiaa, hiljentyy ja rukoilee

Piispan teologinen sihteeri

Kelpoisuusehdot:

Kelpoisuus papin virkaan, hyvä teologinen asiantuntemus, perehtyneisyys kirkon hallintoon ja toimintaan, kirkkojen välisen yhteistyön tuntemus ja muu sellainen kokemus ja taito, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Suomen kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi vaaditaan tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä muu viranhoidon kannalta tarpeellinen kielitaito.

Tehtävät:

 • avustaa piispaa hänen viranhoidossaan
 • avustaa piispaa puheiden ja kirjoitusten valmistamisessa ja muokkauksessa
 • vastaa piispan toimittamien jumalanpalvelusten valmistelusta
 • avustaa piispan hiippakunnalliseen ja kokonaiskirkolliseen ohjelmaan liittyvien tilaisuuksien valmistelussa
 • avustaa piispaa neuvottelujen, yhteyksien ja kirjeenvaihdon hoitamisessa
 • hoitaa yhteyksiä tiedotusvälineisiin
 • valikoi piispan viranhoidon kannalta olennaista tausta‑aineistoa (lehdet, kirjat, muistiot)
 • avustaa piispaa kansainvälisten tehtävien ja ekumeenisten suhteiden hoitamisessa
 • hoitaa hiippakunnan jumalanpalveluselämän koulutustehtäviä yhdessä hiippakuntakanttorin kanssa
 • vastaa tuomiokapitulin kirjastosta
 • huolehtii tuomiokapitulin kotisivujen päivittämisestä piispan osalta
 • hoitaa muut esimiehen hänelle antamat tehtävät

Piispan teologisen sihteerin esimies on piispa.

Toimistosihteeri (a)

Kelpoisuusehdot:

HSO‑sihteerin tutkinto tai vastaava ammattikorkeakoulututkinto, kokemus johdon sihteerin tai muista vaativista henkilösihteerin tehtävistä. Suomen kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi vaaditaan tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä muu viranhoidon kannalta tarpeellinen kielitaito.

Tehtävät
 • hoitaa postin käsittelyn ja puhelinliikenteen
 • hoitaa koti‑ ja ulkomaisen kirjeenvaihdon
 • huolehtii kokous‑, matka‑, edustus‑ ja tapaamisjärjestelyistä
 • huolehtii ordinaatiokoulutusten ja piispantarkastusten järjestelytehtävistä
 • hoitaa arkistoinnin ja asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät
 • huolehtii tuomiokapitulin kotisivujen päivittämisestä piispan osalta
 • hoitaa muut piispan toimiston ja muut esimiehen antamat tehtävät
 • Toimistosihteerin esimies on piispa.

B. Hallinnollinen yksikkö:

Hallinnollisen yksikön viranhaltijat ja työntekijät vastaavat lakimiesasessorin johdolla hiippakunnallisesta hallinnosta ja taloudesta tuomiokapitulin, piispan ja hiippakuntavaltuuston antamien ohjeiden mukaisesti.

Lakimiesasessori

Kelpoisuusehdot:

Lakimiesasessoriksi kelpoinen on oikeustieteen kandidaatintutkinnon suorittanut henkilö, joka on perehtynyt tuomarin tehtäviin tai hallintoon (KL 19: 3,3). Suomen kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi vaaditaan tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävät:
 • johtaa hiippakunnallista hallintoa tuomiokapitulin, piispan ja hiippakuntavaltuuston antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä toimii tuomiokapitulin hiippakunnallisen hallinnon henkilöstön esimiehenä
 • on tuomiokapitulin kollegion jäsen
 • valmistelee ja esittelee istunnolle yleiset hallinnolliset sekä talouteen ja henkilöstöhallintoon kuuluvat asiat, ellei niitä ole määrätty tuomiokapitulin muun jäsenen tai muiden viranhaltijoiden esiteltäviksi
 • valmistelee ja esittelee alistusvalitusasiat, hallintokanteluasiat ja kurinpitoasiat sekä muut oikeudellista asiantuntemusta edellyttävät ja erityisiin hallinnollisiin menettelyihin liittyvät asiat kuin myös alistusasiat yms. lain tuntemusta edellyttävät asiat
 • laatii istunnoista lähtevät toimituskirjat, esitykset, taltiot, lausunnot ja muut asiakirjat ellei päätösten täytäntöönpanoa ole erikseen annettu muun tuomiokapitulin jäsenen tai hiippakuntadekaanin, notaarin taikka muun viranhaltijan tehtäväksi
 • valmistelee yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa tuomiokapitulin toiminta- ja taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen
 • vastaa yleisesti taloudesta, talousarviosta ja henkilöstöhallinnosta
 • huolehtii tuomiokapitulin hallinnollisesta kirjeenvaihdosta kirkkohallitukseen ja muihin viranomaisiin sekä oikeuslaitokseen
 • antaa hallinnollista ja lainopillista neuvontaa
 • on johtoryhmän jäsen
 • tekee tarvittaessa tarkastuksia seurakunnissa
 • seuraa kirkkoa ja seurakuntia koskevia lainsäädäntöuudistuksia ja tiedottaa tuomiokapitulia näistä
 • osallistuu ordinaatio- ja pastoraalikoulutukseen
 • huolehtii rekisteriselosteesta
 • antaa lainvoimaisuustodistukset notaarin ollessa estyneenä

Lakimiesasessorin esimies on piispa.

Notaari

Kelpoisuusehdot:

Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Suomen kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi vaaditaan tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävät:
 • antaa hallinnollista neuvontaa ja asiakaspalvelua, pitää yhteyttä notaarin toimialaan kuuluvissa asioissa kirkon keskushallintoon sekä muiden hiippakuntien tuomiokapituleihin, oman hiippakunnan seurakuntiin, valtion viranomaisiin sekä tarpeen mukaan myös muihin viranomaisiin
 • vastaa tuomiokapitulin asiakirjahallinnosta: diariointi sekä asiakirjojen säilytys ja arkistointi siten kuin arkistosäännössä ja arkistonmuodostussuunnitelmassa erikseen määrätään
 • huolehtii tuomiokapitulin istuntojen esityslistoista ja toimistosihteerin kanssa esityslistojen toimittamisesta tuomiokapitulin jäsenille viimeistään kaksi päivää ennen istuntoa sekä istuntojen muiden käytännön järjestelyjen valvomisesta
 • toimii esittelijänä tuomiokapitulin työjärjestyksessä mainituissa asioissa
 • toimii istuntojen sihteerinä, laatii pöytäkirjat ja antaa niistä otteet
 • laatii notaarin kirjeet ja kuulutukset sekä antaa lainvoimaisuustodistukset
 • seuraa hallintoasioihin liittyviä säädöksiä yhdessä lakimiesasessorin kanssa
 • vastaa hiippakunnan papiston ja lehtorien henkilöstöhallinnosta: nimikirjan pitäminen papeista, lehtoreista sekä tuomiokapitulin henkilökunnasta ja nimikirjaotteiden antaminen sekä nimikirjan tietojärjestelmän sekä vakanssikirjan pitäminen papeista ja lehtoreista sekä pappien ja lehtorien vakanssisuunnittelun ja virkajärjestelyjen hoitaminen
 • vastaa osaltaan tuomiokapitulin tiedottamisesta: tuomiokapitulin päätöksistä tiedottaminen, tuomiokapitulin kiertokirjeiden laatiminen ja huolehtiminen niiden painattamisesta sekä muista tiedotussihteerille määrätyistä tehtävistä huolehtiminen
 • toimii notaarina pappis- ja lehtorinvihkimyksissä sekä laatii niistä pöytäkirjat
 • osallistuu ordinaatio- ja pastoraalikoulutukseen
 • huolehtii vokaatioista pappisvirkaan sekä ordinaatioon liittyvistä asiakirjoista ja päätösaikatauluista
 • huolehtii hiippakunnallisten vaalien järjestämisestä
 • toimii sihteerinä lääninrovastien kokouksessa ja vastaa kirkkoherrojen kokouksen valmistelusta tuomiokapitulin asioiden osalta
 • toimii eri määräyksestä piispantarkastusten notaarina ja sihteerinä muissa tuomiokapitulin määräämissä tilanteissa
 • huolehtii tuomiokapitulin kotisivujen päivittämisestä
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Notaarin esimies on lakimiesasessori.

Toimistosihteeri (b)

Kelpoisuusehdot:

Sellainen taito ja kyky kuin viran hoitaminen edellyttää. Soveltuva opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinto, hyvä suomen kielen taito sekä riittävä ruotsin kielen taito.

Tehtävät:
 • kirjoittaa istunnosta ja lakimiesasessorilta tulevat päätös- ja muut kirjeet, valtakirjat, pappeuskirjat ja muut viralliset asiakirjat.
 • antaa hallinnollista neuvontaa ja asiakaspalvelua
 • huolehtii palvelussuhderekisterien ja muiden työntekijäluettelojen ajan tasalla olosta
 • toimii vr-lomakepainatuksen yhteyshenkilönä seurakuntiin
 • osallistuu talousarvion valmisteluun yhdessä lakimiesasessorin ja hiippakuntadekaanin kanssa
 • hoitaa tuomiokapitulin asiakirjahallintoa: diariointi sekä asiakirjojen säilytys ja arkistointi siten kuin arkistosäännössä ja arkistonmuodostussuunnitelmassa erikseen määrätään
 • huolehtii hiippakunnan papiston ja lehtorien henkilöstöhallinnosta: nimikirjan pitäminen papeista, lehtoreista sekä tuomiokapitulin henkilökunnasta ja nimikirjaotteiden antaminen sekä nimikirjan tietojärjestelmän pitäminen papeista ja lehtoreista
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
Toimistosihteeri hoitaa myös tuomiokapitulin rahastonhoitajan tehtävät:
 • hoitaa reskontran ja laatii tilinpäätösasiakirjat
 • huolehtii palkkioiden maksatuksesta ja hoitaa laskut
 • ylläpitää tarvittavat palkkatilastot ja muut vaadittavat palkka-asioita koskevat luettelot
 • toimii yhteyshenkilönä kirkkohallituksen palkkatoimistoon
 • anoo sairauspäivärahat ja muut vakuutuskorvaukset sekä huolehtii työterveydenhuollon tilityksistä
 • hoitaa muun rahaliikenteen (sijoitukset, osakkeet yms.) annettujen sijoitusohjeiden mukaisesti
 • hoitaa hiippakuntavaltuuston ja synodaalikokouksen rahaliikenteen sekä tilitykset ja kirjanpidon kirkkohallitukselle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Toimistosihteerin esimies on lakimiesasessori.

Toimistosihteeri (c)

Kelpoisuusehdot:

Sellainen taito ja kyky kuin viran hoitaminen edellyttää. Soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus, hyvä suomen kielen taito ja riittävä ruotsin kielen taito

Tehtävät:
 • toimii tuomiokapitulin vastaanottosihteerinä ja hoitaa tuomiokapitulin puhelinvaihdetta
 • huolehtii tuomiokapituliin saapuvasta ja lähtevästä postista
 • hoitaa tuomiokapitulin istuntojen ja muun postituksen; huolehtii esityslistojen postittamisesta viimeistään kaksi päivää ennen seuraavaa kokousta
 • avaa ja sulkee tuomiokapitulin viraston ovet
 • huolehtii monistustehtävistä
 • antaa nimikirjaotteita
 • huolehtii tuomiokapitulin virastossa hoidettavat tarjoilut
 • ylläpitää kalusteluetteloa ja osoiterekisteriä
 • huolehtii toimistotarvikehankinnoista
 • huolehtii kirjastosta ja kirjastoluettelosta
 • huolehtii tuomiokapituliin liittyvistä pienehköistä huoltotehtävistä
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävistä

Toimistosihteerin esimies on lakimiesasessori.

C. Toiminnallinen yksikkö

Toiminnallisen yksikön viranhaltijat ja työntekijät vastaavat hiippakuntadekaanin johdolla hiippakunnallisesta toiminnasta tuomiokapitulin, piispan ja hiippakuntavaltuuston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hiippakuntadekaani

Kelpoisuusehdot:

Hiippakuntadekaaniksi kelpoinen on pappi, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon ja joka on perehtynyt kirkolliseen elämään ja koulutustehtäviin (KL 19:3:4). Suomen kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi vaaditaan tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävät:
 • johtaa hiippakunnallista toimintaa tuomiokapitulin, piispan ja hiippakuntavaltuuston antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä toimii hiippakunnallisen toiminnan henkilöstön esimiehenä
 • on tuomiokapitulin kollegion jäsen
 • johtaa, järjestää ja koordinoi hiippakunnallista koulutustoimintaa, laatii vuosittain sekä suunnitelman että kertomuksen hiippakunnallisesta koulutuksesta ja ohjaa seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kirkolliseen koulutukseen
 • tukee hiippakuntien seurakuntia, niiden työntekijöitä ja seurakunnallisen työn kehittämistä
 • esittelee hiippakunnallista toimintaa koskevat asiat tuomiokapitulille
 • valmistelee yhdessä lakimiesasessorin kanssa tuomiokapitulin toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen ja vastaa osaltaan talouden seurannasta
 • osallistuu tarvittaessa hiippakunnallisten neuvottelukuntien ja työryhmien kokouksiin
 • pitää yhteyttä kirkkohallituksen toiminnalliseen osastoon, kirkollisiin järjestöihin ja yhdistyksiin, kirkon virkaan kouluttaviin oppilaitoksiin sekä muiden tuomiokapitulien hiippakuntadekaaneihin toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • on johtoryhmän jäsen
 • huolehtii hiippakunnallista toimintaa koskevan tiedotuksen järjestämisestä
 • toimii kirkon kansainvälisissä asioissa hiippakunnallisena yhdyshenkilönä

Hiippakuntadekaanin esimies on piispa.

Hiippakuntasihteerit, hiippakuntakanttori, lähetyssihteeri sekä hiippakunnallinen opintosihteeri ja maahanmuuttajatyön sihteeri

Kelpoisuusehdot:

Pappi tai lehtori taikka muu soveltuva tutkinto sekä sellainen taito ja kyky kuin viran hoitaminen edellyttää. Hiippakuntasihteerin tulee tuntea hyvin työalansa erityiskysymykset. Suomen kielen täydellisen hallitsemisen lisäksi vaaditaan riittävä ruotsin kielen taito.

Tehtävät:

 • tukee seurakuntien työntekijöitä heidän työssään, ohjaa heitä sekä järjestää neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia
 • ohjaa ja auttaa rovastikuntia ja seurakuntia erityisesti sellaisissa työalaansa liittyvissä tehtävissä, joiden hoitamiseen yksityisen seurakunnan mahdollisuudet eivät riitä
 • seuraa ja arvioi työalansa kehitystä ja koulutusta sekä tutkii työalansa tarpeita hiippakunnan alueella
 • seuraa ja arvioi työalansa kansainvälistä kehitystä ja osallistuu kansainväliseen toimintaan tarpeen mukaan
 • tukee ja edistää seurakuntien ja muiden tehtäväalueen toimijoiden yhteistyötä hiippakunnallisissa verkostoissa
 • esittelee hiippakunnallisissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä käsiteltäviksi tulevat työalaansa liittyvät asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta
 • toimii yhteistyössä muiden hiippakuntasihteereiden, kirkon keskuksien ja muiden työalaansa liittyvien elinten kanssa
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Tuomiokapituli päättää hiippakuntasihteerien tehtäväalueista, tehtäväjaon yleisistä periaatteista sekä virkoja täytettäessä tehtävään soveltuvista tutkinnoista. Tällä hetkellä tehtäväjako on seuraava:

 • diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen diakonia
 • hiippakunnallinen kasvatustyö, erityisesti nuoriso-, rippikoulu- ja koulutyön osalta. Tehtäviin sisältyy myös hiippakunnallista viestintää.
 • työyhteisöjen kehittämistoiminta ja työnohjaus sekä hiippakunnallinen kasvatustyö lapsi- ja perhetyön osalta. Tehtäviin sisältyy myös vastuu hiippakunnallisesta ympäristötyöstä.

Hiippakuntakanttorin tehtäväalueena on jumalanpalveluselämä ja musiikkitoiminta.

Hiippakuntasihteerien ja hiippakuntakanttorin esimies on hiippakuntadekaani.

Hiippakunnalliseen toimintaan osallistuvat myös hiippakunnan lähetyssihteeri, hiippakunnallinen maahanmuuttajatyön sihteeri, opintosihteeri sekä mahdolliset projektityöntekijät ja harjoittelijat. Näiden asemasta, tehtävästä ja kelpoisuusehdoista päätetään erillisillä sopimuksilla.

Toimistosihteeri (d)

Kelpoisuusehdot:

Sellainen taito ja kyky kuin viran hoitaminen edellyttää. Hyvä suomen kielen taito sekä riittävä ruotsin kielen taito.

Tehtävät:
 • vastaa hiippakunnalliseen toimintaan liittyvistä toimisto-, asianhallinta- ja neuvontatehtävistä
 • huolehtii hiippakunnalliseen koulutuksen ja kurssitoiminnan järjestelytehtävistä: koulutuskalenterin tietojen kokoaminen, ilmoittautumiset, tilavaraukset, kurssitodistukset ja koulutus- ja opintokortit
 • huolehtii koulutus- ja opintokorteista sekä osoitetiedoista toiminnallisen yksikön osalta
 • osallistuu hiippakunnallisten neuvottelukuntien ja työryhmien työn käytännön järjestelyihin
 • toimii hiippakuntadekaanin sekä tarvittaessa hiippakuntasihteerien avustajana sekä toiminnan kokousten sihteerinä
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Toimistosihteerin esimies on hiippakuntadekaani.

Kuurojenpappi

Kelpoisuusehdot ja valinta:

Kelpoisuus papin virkaan, perehtyneisyys kuurojen parissa tehtävään hengelliseen työhön ja todistus Kuurojen Liiton K-tason viittomakielen taidosta. Suomen kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi vaaditaan tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaa täytettäessä hakijoista voidaan pyytää lausunto kuurojen etujärjestöltä ja kirkon kuurojentyön asiantuntijatyöryhmältä.

Tehtävät:
 • vastaa pappisviran hoitamisesta kuurojen keskuudessa Helsingin ja Espoon hiippakunnassa ja yhteisvastuullisesti erikseen sovittavalla tavalla Tampereen hiippakunnassa Lapuan piirin kuurojenpapin kanssa. Kuurojenpappien kokous voi sopia yli hiippakuntarajojen ulottuvista tehtävistä. Sopimukset saatetaan asianomaisten tuomiokapitulien hyväksyttäviksi.
 • vastaa piirinsä viittomakielisten jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sanajulistuksen oikeasta hoitamisesta ja työalansa sielunhoitotyöstä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa
 • järjestää jumalanpalveluksia ja muita seurakunnallisia tilaisuuksia, jakaa sakramentteja ja pitää rippikoulua
 • pitää yhteyttä alueensa kuuroihin mm. tekemällä sairas- ja kotikäyntejä
 • edistää seurakuntien vastuuta kuuroista seurakuntalaisista
 • antaa alaansa liittyvää koulutusta
 • osallistuu kuurojenpappien kokouksiin, on yhteydessä kirkkohallitukseen, alan järjestöihin ja oppilaitoksiin sekä valtion ja kuntien viranomaisiin
 • hoitaa kiireellisissä tapauksissa toisen kuurojenpapin estyneenä ollessa tämän tehtäviä
 • osallistuu kuurojen hengellisen lehden toimittamiseen
 • osallistuu alan neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kansainvälisten yhteyksien ylläpitoon
 • laatii tuomiokapitulille vuosittain omalta työalaltaan toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Kuurojenpapin esimies on hiippakuntadekaani.