Suositus johtavan diakonian viranhaltijan toimenkuvasta paikallisseurakunnassa

Suositus koskee Helsingin hiippakuntaa. Se on hyväksytty tuomiokapitulin istunnossa 15.12.2004 ja lähetetään tiedoksi seurakuntiin.

Suosituksen ovat tehneet Helsingin seurakuntayhtymän johtava diakoniasihteeri Riitta Korhonen ja Helsingin hiippakunnan hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen.

Suositus on laadittu työalavastaavien neuvottelupäivillä esille nousseiden teemojen pohjalta. Tähän on koottu asioita, jotka tulisi selvittää, kun suunnitellaan johtavan diakonian viranhaltijan toimenkuvaa seurakunnissa. Tarkoituksena ei ole huomioida kaikkea esitettyä, vaan toimenkuvaa kehitettäessä otetaan huomioon seurakunnan omat erityistarpeet ja omaleimaisuus, erilaiset käytännöt, koko ja diakoniatyöntekijöiden määrä. Toimenkuvasta tehdään kirjallinen sopimus, joka hyväksytään seurakuntaneuvostossa tai kirkkoneuvostossa.

Virkanimikkeistä on olemassa hyvin kirjava käytäntö. Käytetään nimikkeitä työalavastaava, diakoniasihteeri, diakoniajohtaja, tiimivastaava. Myös diakoniapappi on joissain seurakunnissa työalan lähiesimies. Tässä suosituksessa käytetään johtavan diakonian viranhaltijan nimikettä. Kukin seurakunta valitsee itselleen sopivan työalajohtamisen mallin ja nimikkeen. Valintaa tehtäessä tulee huomioida voimassaoleva Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus.

Suosituksessa ehdotetaan, että johtavan diakonian viranhaltijan toimenkuva luodaan, jos seurakunnassa on vähintään kolme diakonian viranhaltijaa.

Johtaminen on kirkossa ja seurakunnissa ajankohtainen asia. Johtamisen arviointi ja kehittäminen ovat käynnissä. Väliportaan työalajohtaminen on keino jakaa vastuuta johtajuudesta sekä selventää työnjakoa diakoniatyöntekijöiden kesken. Suurissa seurakunnissa pyritään helpottamaan kirkkoherran työaloihin kohdistuvaa työtä kirkkoherran muodostaman johtoryhmän avulla, johon kuuluvat kirkkoherra ja johtavat työntekijät. Tämän johtamismallin onnistuminen edellyttää, että johtavan diakonian viranhaltijan asema, tehtävät, vastuu, valtuudet ja virkanimike määritellään selkeästi. Oleellista on, että diakoniatyön työalajohtaminen ja siihen kuuluvat tehtävät on sovittu kirjallisesti työnjaossa seurakunnassa. Prosessin käynnistäminen ja siinä toimiminen edellyttävät niin kirkkoherralta, luottamuselimiltä, johtavilta työntekijöiltä (esim. johtavilta kasvatuksen ja diakonian viranhaltijoilta) sekä muilta työntekijöiltä vahvaa sitoutumista uuteen johtamismalliin ja -kulttuuriin.

Työtä suunniteltaessa käytetään hyödyksi jo olemassa olevia mallijohtosääntöjä. Lisäksi monessa seurakunnassa on tehty hyvin toimivia työalajohtamisen malleja.

Suosituksen loppuun on kerätty johtamiseen liittyvää aineistoa, ajankohtaista kirjallisuutta, lainsäädäntöä ja lähdemateriaalia.

JOHTAVAN DIAKONIAN VIRANHALTIJAN ASEMA

Määritellään

 • tehtävän määräaikaisuus/pysyvyys, Toiminnan pitkäjänteisyyden kannalta pysyvä malli on tarkoituksenmukainen. Tehtävää luotaessa voidaan aloittaa kokeiluluontoisesti määräaikaisena.
 • esimiesasema ja vastuut: Diakonian viranhaltijoiden esimiehenä on kirkkoherra. Johtava diakonian viranhaltija toimii diakoniatyöntekijöiden lähimpänä työnjohdollisena esimiehenä.
 • kirkkoherran ja johtavan diakonian viranhaltijan työnjako.
 • tehtävät. Tarvittaessa määritellään myös muut diakoniatyöhön kuuluvat tehtävät.
 • johtavan diakonian viranhaltijan asema suhteessa seurakunnan kokonaisuuteen, muihin työmuotoihin ja osallistuminen johtoryhmään.
 • asema luottamushenkilöihin, diakoniatyön johtokuntaan, seurakuntaneuvostoon, kirkkoneuvostoon.
 • diakoniapapin toimenkuva selkiytetään diakoniatiimissä. Samalla sovitaan tehtäväjaosta seurakunnan muiden pappien kesken.
 • johtava diakonian viranhaltijan virkanimike.

Laaditaan

 • diakoniatyön ja diakoniatyöntekijöiden johtosäännöt ajankohtaisiksi.

Selvitetään

 • virkanimikkeeseen liittyvät palkkaus- ja vastuulisäkysymykset sekä virkaan kuuluvat eläke-etuudet.

HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT JA RUTIINIT

 • Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatiminen diakonian osalta.
 • Kirkkoherran ja johtavan diakonian viranhaltijan työnjaosta sopiminen. Samalla käydään läpi kirkkoherralle kuuluva esimiesvastuu ja johtavalle diakonian viranhaltijalle kuuluva työnjohdollinen vastuu.
 • Sovitaan johtavan viranhaltijan toimenkuvaan kuuluvat tehtävät, joita ovat esim. lomien koordinointi ja kehityskeskustelut.
 • Johtoryhmän työhön osallistuminen.
 • Diakoniatiimin työkokouksissa sovitaan yhteiset pelisäännöt ja käytännöt, mm. avustusten käsittely ja leirien hakumenettelyt.
 • Henkilöstön kehittäminen, koulutuksen suunnittelu ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen.
 • Diakoniaan kuuluva ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen
 • Työturvallisuudesta (henkisestä ja fyysisestä) vastaaminen
 • Verkostoihin osallistuminen diakonian lähtökohdista käsin, yhteyksien hoitaminen: hiippakunta, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö, KDY, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, järjestöt, diakonia-alan oppilaitokset
 • Tiedottamistapojen kehittäminen ja vaikuttaminen

DIAKONIATYÖN SISÄLLÖN LINJAAMINEN

Vastuu Kirkkojärjestyksen (KJ 4 luku 3 §) mukaisesta diakonian perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa, jolloin keskeisenä asiana tulee pitää mielessä diakonian teologiset perusteet ja hengellinen ulottuvuus.

Selvitetään johtavan diakonian viranhaltijan ja muiden diakoniatyöntekijöiden kesken

 • mikä on toimintaympäristö
 • mitä on diakonia osana seurakunnan kokonaisuutta, perustoiminnan kuvaus laaditaan määräajoin.
 • mitä on diakonia suhteessa alueen sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon sekä järjestöihin. Kukin diakoniatyöntekijä hoitaa erityistyöalaansa ja toimenkuvaansa kuuluvat yhteydet omiin verkostoihinsa.
 • johtava diakonian viranhaltija vastaa pilottiselvitysten tekemisestä alueella ilmenevistä diakonian tarpeista sekä huolehtii projektityppisten kokeilujen järjestämisestä ajankohtaisten toimintamallien löytämiseksi

OMIEN JOHTAMISMALLIEN JA -TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Johtaminen on oppimisprosessi, jossa tarvitaan jatkuvaa koulutusta ja tukea.

Tukimuotoja ovat:

 • johtamiskoulutus, työnohjaus, vertaistuki
 • johtajuuden kehittäminen työyhteisön yhteiseksi asiaksi, joka edellyttää työyhteisön yhteistä sitoutumista ja vastuun kantamista työyhteisön kaikilta jäseniltä

Kehittämishankkeita:

 • omasta ja työalan sekä yhteisön jaksamisesta huolehtiminen ja menetelmien kehittäminen työntekijöiden jaksamiseksi yhteisesti työyhteisössä

AJANKOHTAISTA KIRJALLISUUTTA JA LÄHDEMATERIAALIA

 • Kirkkolaki ja kirkkojärjestys, KL 4:1, KJ 4:3
 • Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus, Suomen ev.lut. kirkko
 • Kirkon johtamiskoulutusohjelma - Kirjo 2005
 • Seurakuntatyön johtamisen käsikirja, E. Huhta, M. Poutiainen, T. Totro, R. Turunen, 2003
 • Seurakunnan johtavan diakonianviranhaltijan toimenkuva, Diakoniatyöntekijöiden liiton suositus 12.12.2002
 • Seurakunnan johtava diakonianviranhaltijan mallijohtosääntö, sisältää mm. suosituksen diakoniapapin toimenkuvaksi, Kirkkohallituksen KDJK 24.9.1990
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004, 1.10.04, lain 23 § mukaan työnantajan on pidettävä laki työntekijöiden nähtävillä työpaikoilla, laki yksityisyyden suojasta työelämässä tulee olla työyksikön ilmoitustaululla
 • Kirkon työntekijän vaitiolovelvollisuus, Kirkkohallituksen julkaisu nro 2002:2
 • Asiakirjatietojen käsittely, kirkkohallituksen yleiskirje 2002:1:
 • Henkilötietolaki 22.4.1999/523
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/62
 • Lastensuojelulaki 3.8.1983/683, 40.1§
 • Lastensuojeluilmoitus, Sami Mahkonen
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812 20§
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785 6§, 13§
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 17§ ja 19§
 • Hoivatkaa toinen toistanne, Kerttu Inkala
 • Kehittämishanke 2004: Suositus johtavan diakonian viranhaltijan toimenkuvasta paikallisseurakunnassa Helsingin hiippakunnan alueella, sisältää malleja johtavan diakonian viranhaltijan johtosäännöistä. K. Poutiainen