Diakoniatyön ja diakonian viranhaltijoiden mallijohtosääntö

 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
14.1.2011                   
Ritva Saario
Kirsti Poutiainen                                        

HELSINGIN HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN DIAKONIATYÖN JA DIAKONIAN VIRANHALTIJOIDEN MALLIJOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

KL 4:1

Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä.

 

KJ 4:3

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä.

2 § 

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä sekä antamaan apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

3 §

Harjoittaessaan diakoniaa seurakunta ja sen yksittäiset jäsenet pyrkivät

 1. etsimään ja tunnistamaan ympärillään esiintyvää kärsimystä ja hätää sekä  lievittämään ja poistamaan sitä; 

 2. edistämään ihmisarvoisen elämän, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden toteutumista sekä ihmisten keskinäisissä ja yhteiskunnallisissa ratkaisuissa että kansojen kesken; 

 3. vaikuttamaan asenteisiin siten, että ihmiset sekä yksilöinä että yhteiskunnan jäseninä pyrkisivät edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä varjelemaan ympäristön ja koko luomakunnan eheyttä; sekä 

 4. kantamaan maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon osana vastuuta myös kaukaisista lähimmäisistä.

4 § 

Seurakunta toteuttaa diakonista tehtäväänsä

 1. huolehtimalla siitä, että sielunhoito, sana ja sakramentit saatetaan kaikkien ihmisten ulottuville myös kodeissa ja laitoksissa; 

 2. ohjaamalla ja varustamalla seurakuntalaisia lähimmäisvastuuseen omassa elinpiirissään ja seurakunnan toiminnassa; 

 3. antamalla talousarvioon otetuin määrärahoin ja vapaaehtoisesti kootuin varoin välitöntä taloudellista apua sitä kipeimmin tarvitseville; 

 4. liittymällä diakoniatyössä paikkakunnan lakisääteiseen ja vapaaehtoiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen sekä rovastikunnan, hiippakunnan ja kirkon yhteiseen diakoniatyöhön; 

 5. ylläpitämällä kirkkojärjestyksessä säädettyä ja diakoniatyössä muutoin tarpeellista henkilöstöä; sekä 

 6. käyttämällä kansainvälisen diakonian kanavina Kirkon ulkomaanapua ja kirkon lähetysjärjestöjä.

5 § 

Seurakunnassa laaditaan vuosittain kirkkojärjestyksen (KJ 15:1) edellyttämä kolmea vuotta koskeva talous- ja toimintasuunnitelma, joka sisältää suunnitelman diakoniatyötä varten. Suunnitelmaan liittyy ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi diakoniatyön osalta. Työn seurantaa, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 

6 §

Seurakunnassa on [johtava diakonian viranhaltijan virka ja] diakonian virkoja. Viranhaltijoiden tehtävät määritellään erikseen laadittavissa tehtävänkuvauksissa.

7 §

Diakonian viranhaltijan ja johtavan diakonian viranhaltijan kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä tutkinto.

Johtavan diakonian viranhaltijan ja diakonian viranhaltijan valitsee kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto.

KJ 6:49

8 §

Viranhaltijoiden esimiehenä on kirkkoherra. Diakoniatiimin työnjohdollisena esimiehenä on johtava diakonian viranhaltija. 

9 §

Diakonian viranhaltijat ja johtava diakonian viranhaltija hoitavat viranhaltijoiden tehtäväkuvauksissa määriteltyjä tehtäviä sekä kirkkoherran antamia muita tehtäviä.

10 §

Työnjaon diakonian viranhaltijoiden kesken vahvistaa kirkkoherra johtavan diakonian viranhaltijan esityksestä. Tarvittaessa asia voidaan viedä myös seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

11 §

Diakonian viranhaltijat vastaavat taloudellisten avustuksien myöntämisestä seurakunnan varoista seurakuntaneuvoston vahvistamien diakoniatyön taloudellisten avustustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

12 §

Diakoniapapin tehtävänä on

 1. yhdessä johtavan diakonian viranhaltijan ja muiden diakonian viranhaltijoiden kanssa edistää diakonian toteutumista koko seurakunnan elämässä ja erityisesti jumalanpalveluselämässä, sekä huolehtia siitä, että sielunhoito, sana ja sakramentit saatetaan kaikkien ihmisten ulottuville myös kodeissa ja laitoksissa;

 2. toimia teologisena asiantuntijana diakoniatiimissä ja seurata diakonian teologiaan ja yhteiskuntaeettisiin kysymyksiin liittyvää keskustelua ja tutkimusta;

 3. osallistua yhdessä diakoniatiimin kanssa diakoniatyön sisällön kehittämiseen, painopistealueiden arviointiin ja diakoniatyön niveltämiseen muuhun seurakunnan toimintaan sekä yhteyksien luomiseen alueen järjestöihin ja laitoksiin;

 4. osallistua diakoniakasvatukseen ja diakonian vastuuhenkilöiden koulutukseen; 

 5. osallistua sovitusti käytännön diakoniatyöhön ja osallistua yhteistyökeskusteluihin johtavan diakonian viranhaltijan kanssa.

13 §

Viranhaltijoiden vaitiolovelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty.

KL 6:3

KL 25:8, 3-4

14 §

Sen lisäksi, mitä muualla säädetään tai määrätään, diakonian virkaan ja viranhaltijaan sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

KL 6:14,1; KJ 6:1-7; 6:9,1; 6:34,3-4; 6:49; 6:50

Helsingin seurakuntayhtymän virkasääntö        

Virkaehtosopimus

Tähän johtosääntöön mahdollisesti tehtävät muutokset ovat viranhaltijaa velvoittavia.

 

_____________________________________

 

 

Tämä johtosääntö tulee voimaan XX.XX.XX seurakuntaneuvoston sen hyväksyttyä.

Tällä johtosäännöllä kumotaan ZZ.ZZ.ZZ vahvistettu seurakunnan diakoniatyön johtosääntö.