Äänioikeus

Äänioikeutettuja maallikkovaaleissa ovat seurakuntayhtymään kuulumattomissa seurakunnissa kirkkovaltuustojen jäsenet ja seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvostojen jäsenet ja seurakunnasta valitut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet. Jäsenen ollessa estynyt äänioikeus on varajäsenellä. Milloin sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, hän käyttää äänivaltaa vain yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä. Seurakuntaneuvostossa hänen sijastaan käyttää äänivaltaa varajäsen. (Yhteisen) kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenenä oleva pappi, riippumatta siitä mihin hiippakuntaan hän kuuluu, ei voi äänestää maallikkoedustajien vaaleissa, vaan ainoastaan oman hiippakuntansa pappisedustajien vaaleissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan hänen tilalleen varajäsen.

Äänioikeutettuja pappisvaaleissa ovat hiippakunnan papit, ellei kirkkolain 5 luvun 5 §:stä muuta johdu.