Liitteet

Kappalaisen ja kirkkoherran viran hakemuksiin liitettävät liitteet

  • Nimikirjaote
  • Kielitodistus (jos nimikirja ei sisällä tätä tietoa).

Kirkkoherran viran hakemukseen on lisäksi liitettävä

  • Lääkärinlausunto (josta käy ilmi, että se on kirkkoherran virkaa varten)

Vakinaisten virkojen hakemusten liitteeksi voidaan liittää:

  • Vapaamuotoinen ansioluettelo (curriculum vitae)
  • Työtodistuksia ja suosituksia .

 

Virkojen hakeminen

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehdot tulee täyttää hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitaidon voi osoittaa todistuksella, joka on annettu myöhemminkin.

Hakemuksen tulee saapua tuomiokapituliin hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemuksen lähettäminen postin välityksellä tai telekopiona tapahtuu hakijan omalla vastuulla. Hakemusta on mahdollisuus täydentää hakuajan päättymisen jälkeen kohtuulliseksi katsottavan ajan. 

Kielitaito

Korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan edellytetään suomenkielisessä seurakunnassa suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Kaksikielisessä seurakunnassa vaaditaan enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kielitaito osoitetaan siten kuin "suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa" annetussa valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) säädetään. Korkeakoulu- tai AMK-tutkinnon yhteydessä suoritettu kielikoe vastaa vaadittua todistusta. Todistuksia antaa myös valtion kielitutkintolautakunta.

Virallisella nimikirjaotteella oleva tieto tutkinnosta ja kielitaidosta on yleensä riittävä, mikäli merkintä on riittävän yksityiskohtainen. Sen sijaan voi olla hakijan etu, että hän nimikirjaotteesta huolimatta lähettää hakemuksen mukana todistuskopion, mikäli siitä ilmenee hakijan näkökulmasta olennaista lisätietoa.

Virkatodistuksen ja lääkärintodistuksen katsotaan olevan voimassa 12 kk. Virkatodistus tulee lähettää alkuperäisenä. Sen sijaan muista todistuksista voi lähettää kahden henkilön oikeaksi todistaman jäljennöksen.

Hakemuksesta tulee selvitä täsmällisesti hakijan nimi, yhteystiedot, nykyinen virka tai toimi ja oppiarvo sekä haettavana oleva virka. Hakemus voi olla joko hyvin lyhyt, jolloin hakija vetoaa mahdollisiin liitteisiin, tai itse hakemus voi sisältää luettelon hakijan kyvyistä, taidoista ja ansioista, joihin hän haluaa vedota.

Hakuasiakirjoihin ja niistä mahdollisesti koottaviin vertailuihin sisältyvät yksityiselämää tai terveydentilaa koskevat tiedot ovat julkisuuslain mukaan salaisia ja siten sekä tuomiokapitulin että seurakunnan viranhaltijoitten ja luottamushenkilöitten salassapidon suojaamia.

Lisätietoja antaa tuomiokapitulin notaari.