Tuomiokapitulin työjärjestys

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 13.12.2006 vahvistanut itselleen KJ 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti työjärjestyksen. Tämä työjärjestys tulee voimaan 1.1.2007 ja sillä kumotaan 29.9.2004 vahvistettu työjärjestys.

1 § Kokoontuminen

Tuomiokapitulin istunnot pidetään tuomiokapitulin määrääminä aikoina. Tuomiokapituli voi kokoontua myös muulloin piispan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

2 § Käsiteltävät asiat ja esityslista

Istunnossa käsiteltävistä asioista notaari kokoaa yleisesityslistan ja tuomiokapitulin muut esittelijät esityslistan esittelyyn tulevista asioista. Esityslistalle otetaan tuomiokapitulille viimeistään viikkoa ennen istuntoa saapuneet asiat. Myöhemmin saapuneet, kiireelliset asiat voidaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa esityslistalle.

3 § Jäsenen estyneisyys tai esteellisyys

Mikäli tuomiokapitulin jäsen on estynyt saapumasta istuntoon tai on esteellinen käsittelemään jotakin esille tulevaa asiaa, hänen on ilmoitettava siitä notaarille, joka kutsuu tarvittaessa varajäsenen hänen tilalleen.

4 § Päätösvaltaisuus

Tuomiokapitulin päätösvaltaisuudesta noudatetaan, mitä siitä on säädetty.
- - - - -
KL 19 luku 4 §:
Tuomiokapituli on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Tuomiokapituli käsittelee kuitenkin asian täysilukuisena, jos se koskee:
1) papinvaalin vaaliehdotukseen kohdistuvaa oikaisuvaatimusta; tai
2) papin tai lehtorin pysymistä kirkon tunnustuksessa.
Vaaliehdotusta tehtäessä tai oikaistaessa äänestetään jokaisesta sijasta erikseen.

5 § Pöytäkirja

Tuomiokapitulin istunnossa pöytäkirjanpitäjänä toimii notaari tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan lakimiesasessori tai tuomiokapitulin määräämä muu jäsen tai viranhaltija.

Pöytäkirjanpitäjä laatii ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastaa tuomiokapitulin määräämä jäsen.

6 § Asioiden käsittely

Tuomiokapitulin istunnossa asiat käsitellään yleisesityslistan ja muiden esityslistojen mukaisessa järjestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin määrää.

Tuomiokapitulin jäsenellä on oikeus istunnossa ottaa esille asioita tuomiokapitulin käsiteltäväksi. Jos esittelijä tai vähintään kaksi tuomiokapitulin jäsentä tahtoo, asia on pantava pöydälle seuraavaan istuntoon. Tämän jälkeen asia voidaan panna pöydälle, jos enemmistö sitä kannattaa.

7 § Asioiden ratkaiseminen

Asiat käsitellään tuomiokapitulin viranhaltijan esittelystä. Asian esittelyn on tapahduttava kirjallisesti. Vähäiset hallintoasiat voidaan ratkaista ilman esittelyä.

Alistusvalitukset esittelee lakimiesasessori tai vastaava apujäsen. Tuomiokapitulin hiippakunnallista toimintaa käsittelevät asiat esittelee hiippakuntadekaani.

Esittelykäytäntö määräytyy muuten erikseen hyväksytyn liitteen mukaisesti (Liite).

Esittelijä on oikeutettu yksin päättämään asiaan liittyvien säännönmukaisten selvitysten ja vastineiden hankkimisesta. Poikkeuksellisista välitoimenpiteistä päättää tuomiokapituli.

8 § Äänestäminen ja vaali

Äänestämisessä tuomiokapitulissa noudatetaan parlamentaarista äänestystapaa.
Vaaliehdotusta tehtäessä tai oikaistaessa äänestetään jokaisesta sijasta erikseen.

Vaali toimitetaan enemmistövaalina.

Vaali toimitetaan umpilipuin, jollei jostakin vaalista yksimielisesti toisin päätetä. Äänten mennessä vaalissa tasan ratkaisee arpa.

9 § Taltiot ja toimituskirjat

Alistusvalituksissa sekä kantelu- ja kurinpitoasioissa tehdyistä päätöksistä laaditaan taltio. Hallintoasioissa päätös merkitään pöytäkirjaan, jollei puheenjohtaja määrää laadittavaksi taltiota. Taltion allekirjoittavat ne, jotka ovat osallistuneet asian ratkaisemiseen. Milloin asian on esitellyt muu kuin tuomiokapitulin jäsen, taltion varmentaa esittelijä.

Jos päätöksestä on äänestetty tai muu esittelijä kuin tuomiokapitulin jäsen on ilmoittanut eriävän mielipiteen, äänestyslausunto ja eriävä mielipide merkitään taltioon. Jollei taltiota laadita, äänestyslausunto ja eriävä mielipide merkitään pöytäkirjaan.

Piispa allekirjoittaa ja lakimiesasessori tai notaari varmentaa tuomiokapitulin päätökset alistusvalitus-, kantelu-, kurinpito- ja oikaisuvaatimusasioissa sekä opetusministeriölle, kirkkohallitukselle ja muulle viranomaiselle lähetettävät esitykset ja lausunnot. Muut kirjelmät allekirjoittaa lakimiesasessori tai notaari tuomiokapitulin määräämän työnjaon mukaisesti. Hiippakuntadekaani allekirjoittaa kuitenkin tuomiokapitulin hänen esittelystään päättämää asiaa koskevat muut kuin 1 virkkeessä mainitut kirjelmät. Hiippakuntasihteerit allekirjoittavat työjärjestyksen valtuutuksen nojalla tekemänsä viranhaltijapäätökset.

10 § Viranhaltijoiden ratkaistavaksi annetun asiat

A. Piispa voi tehdä kirkkolain 19 luvun 5 §:n nojalla seuraavat ratkaisut:

 1. tekee B ja C kohdassa sanotut päätökset lakimiesasessorille ja hiippakuntadekaanille vahvistetun vuosiloman tai virkavapauden aikana.

B. Lakimiesasessori voi tehdä kirkkolain 19 luvun 5 §:n nojalla seuraavat ratkaisut:

 1. myöntää lakiin tai virka- tai työehtosopimukseen perustuvat tuomiokapitulin viranhaltijoiden ja työntekijöiden virkavapaudet tai työlomat, joiden osalta tuomiokapitulilla ei ole harkintavaltaa;
 2. myöntää tuomiokapitulin viranhaltijalle ja työntekijälle sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole tuomiokapitulin harkinnassa sekä päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;
 3. myöntää tuomiokapitulin viranhaltijalle tai työntekijälle enintään 30 päivää kestävät sairauslomat;
 4. ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa tilapäisen viranhaltijan tai työntekijän enintään kuuden kuukauden ajaksi;
 5. vahvistaa tuomiokapitulin viranhaltijan valintapäätöksen, milloin päätös on ollut lääkärintodistuksen puuttumisen vuoksi ehdollinen, jos esitetty lääkärintodistus on varaukseton;
 6. myöntää palkattoman virkavapauden tai työloman tuomiokapitulin viranhaltijalle tai työntekijälle enintään yhden kuukauden ajaksi, jos sen myöntäminen on tuomiokapitulin harkinnassa eikä siitä aiheudu tuomiokapitulille lisäkustannuksia;
 7. myöntää tuomiokapitulin viranhaltijalle tai työntekijälle vuosiloman niiden lomapäivien osalta, joiden pitämisajasta ei ole määrätty tuomiokapitulin vahvistamassa lomajärjestyksessä;
 8. antaa matkamääräykset sellaisiin virka- ja työmatkoihin, joiden kokonaiskustannukset ovat enintään 600 euroa;
 9. käy virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät paikallisneuvottelut;
 10. päättää hankinnoista ja palvelujen ostoista, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään 5.000 euroa;
 11. päättää tuomiokapitulin käytössä olevien varojen sijoittamisesta enintään 10.000 euroon saakka, ja
 12. tekee jäljempänä kohdassa C sanotut päätökset notaarille vahvistetun vuosiloman tai virkavapauden aikana.

C. Notaari voi tehdä kirkkolain 19 luvun 5 §:n nojalla seuraavat ratkaisut:

 1. myöntää seurakunnan kirkkoherralle ja muulle papinviran haltijalle vuosilomat ja vapaa-ajat;
 2. määrää seurakunnan kirkkoherralle tai muulle papinviran haltijalle sijaisen vuosiloman ja vapaa-ajan ajaksi;
 3. myöntää seurakunnan kirkkoherralle ja muulle papinviran haltijalle enintään kahden kuukauden pituiset sairauslomat ja muut virkavapaudet;
 4. määrää seurakunnan kirkkoherralle tai muulle papinviran haltijalle sijaisen enintään kahden kuukauden ajaksi, milloin ko. virka on avoinna tai siihen muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa; ja
 5. vahvistaa seurakunnan papinviran haltijaa koskeneen valintapäätöksen tai virkamääräyksen, milloin päätös on ollut rikosrekisteriotteen puuttumisen vuoksi ehdollinen ja esitetty rikosrekisteriote on varaukseton;
 6. pyytää ja antaa suostumukset virkamääräyksille toisiin hiippakuntiin nähden;

D. Hiippakuntadekaani voi tehdä kirkkolain 19 luvun 5 §:n nojalla seuraavat ratkaisut:

 1. myöntää lakiin tai virka- tai työehtosopimukseen perustuvat tuomiokapitulin viranhaltijoiden ja työntekijöiden virkavapaudet tai työlomat, joiden osalta tuomiokapitulilla ei ole harkintavaltaa;
 2. myöntää tuomiokapitulin viranhaltijalle ja työntekijälle sellaiset virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkanlisät ja lisäpalkkiot, joista päättäminen ei ole tuomiokapitulin harkinnassa sekä päättää työehtosopimukseen perustuvien erityisten lisien maksamisesta tuntipalkkaisille työntekijöille;
 3. myöntää tuomiokapitulin viranhaltijalle tai työntekijälle enintään 30 päivää kestävät sairauslomat;
 4. ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa tilapäisen viranhaltijan tai työntekijän enintään kuuden kuukauden ajaksi;
 5. vahvistaa tuomiokapitulin viranhaltijan valintapäätöksen, milloin päätös on ollut lääkärintodistuksen puuttumisen vuoksi ehdollinen, jos esitetty lääkärintodistus on varaukseton;
 6. myöntää palkattoman virkavapauden tai työloman tuomiokapitulin viranhaltijalle tai työntekijälle enintään yhden kuukauden ajaksi, jos sen myöntäminen on tuomiokapitulin harkinnassa eikä siitä aiheudu tuomiokapitulille lisäkustannuksia;
 7. myöntää tuomiokapitulin viranhaltijalle tai työntekijälle vuosiloman niiden lomapäivien osalta, joiden pitämisajasta ei ole määrätty tuomiokapitulin vahvistamassa lomajärjestyksessä;
 8. antaa matkamääräykset sellaisiin virka- ja työmatkoihin, joiden kokonaiskustannukset ovat enintään 600 euroa;
 9. päättää diakonia-avustuksista diakonian hiippakuntasihteerin esittelystä enintään 2.500 euroon saakka;
 10. päättää hiippakunnallisen toiminnan tukemiseen tarkoitetusta avustuksista hiippakuntasihteerin esittelystä 1.000 euroon saakka;
 11. päättää matka- ja koulutusapurahoista opiskelijan osalta 250 euroon saakka ja seurakunnan työntekijän osalta 600 euroon saakka;
 12. päättää hankinnoista ja palvelujen ostoista, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään 5.000 euroa;

E. Hiippakuntasihteeri voi tehdä kirkkolain 19 luvun 5 §:n nojalla seuraavat ratkaisut:

 1. päättää diakonia-avustuksista 1.000 euroon saakka kuitenkin kiireellisissä tapauksissa 2.500 euroon saakka keskusteltuaan ensin tuomiokapitulin puheenjohtajan kanssa.

11 § Viranhaltijan tekemän päätöksen siirtäminen tuomiokapitulin istunnon käsittelyyn

Tuomiokapitulin viranhaltijan kirkkolain 19 luvun 5 §:n nojalla tekemistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa. Tieto ratkaisuista on toimitettava tuomiokapitulin puheenjohtajalle ja jäsenille viimeistään ratkaisupäivää seuraavana arkipäivänä.

Jos tuomiokapitulin puheenjohtaja tai jäsen siirtää ratkaisun tuomiokapitulin käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asian ratkaisseelle viranhaltijalle kahden (2) päivän kuluessa siitä kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu puheenjohtajan tai jäsenen tietoon. Siirretty asia on otettava käsiteltäväksi tuomiokapitulin seuraavassa istunnossa.

Tuomiokapitulin viranhaltijan päätökset päivätään ja annetaan ensimmäisenä arkipäivänä, jona päätöstä ei voida siirtää tuomiokapitulin istunnossa ratkaistavaksi. Viranhaltija allekirjoittaa yksin toimituskirjan, joka laaditaan hänen omalla vastuullaan ratkaisemassaan asiassa.

12 § Sopimukset ja muut oikeustoimet

Hiippakunnan ja tuomiokapitulin puolesta tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet allekirjoittavat piispa, lakimiesasessori tai hiippakuntadekaani, kaksi yhdessä.

13 § Hiippakunnalle tiedoksi toimitettava haaste

Piispalla, lakimiesasessorilla ja hiippakuntadekaanilla on oikeus ottaa vastaan hiippakunnalle tiedoksi annettava haaste tai muu tiedoksianto.

14 § Asioiden diariointi

Tuomiokapitulille saapuneet asiakirjat diarioidaan tuomiokapitulin hyväksymän arkistosäännön mukaisesti saapumispäivänä diaarikaavaa noudattaen. Diaariin tehdään merkintä asian käsittelypäivämäärästä.

Tuomiokapituliin saapuneisiin asiakirjoihin on merkittävä, milloin asiakirja on saapunut sekä sen diaarinumero sekä milloin asia on ollut tuomiokapitulin käsiteltävänä.

15 § Pöytäkirjojen säilytys

Pöytäkirjat sidotaan vuosittain ja säilytetään tuomiokapitulin arkistossa. Tuomiokapitulille vuosittain saapuneet asiakirjat samoin kuin tuomiokapitulissa laaditut asiakirjat säilytetään arkistosäännön mukaan arkistoituna.

16 § Otteet ja jäljennökset tuomiokapitulin asiakirjoista

Notaarin tai hänen estyneenä ollessaan lakimiesasessorin tehtävänä on antaa otteet ja jäljennökset tuomiokapitulin asiakirjoista samoin kuin lainvoimaisuustodistukset.