Kollegion esittely

Tuomiokapitulin istuntosali

Tuomiokapituli on seitsenjäseninen kollegio, jonka jäseniä ovat hiippakunnan piispa, tuomiorovasti tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana, lakimiesasessori, kaksi pappisasessoria, hiippakuntadekaani ja maallikkojäsen. Puheenjohtajana toimii piispa ja varapuheenjohtajana tuomiorovasti. Tuomiokapitulissa on läsnäolo- ja puheoikeus hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla. Esittelijöinä toimivat tuomiokapitulin viranhaltijat, joista yleensä esittelijöinä toimivat piispa, pappisasessorit, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani ja notaari. Pöytäkirjaa pitää notaari.

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii useitten eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena. Tuomiokapituli ratkaisee alistusasioitten yhteydessä niihin mahdollisesti liittyviä lainkäyttöasioita. Erityisesti tuomiokapitulin tehtäviin kuuluu hoitaa hiippakunnan papiston henkilöstöhallintoa ja valmistella papinvirkojen täyttämistä.

Tuomiokapituli on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Tuomiokapitulin tulee olla täysilukuinen käsiteltäessä kirkkoherranvaalin vaaliehdotukseen kohdistuvaa oikaisuvaatimusta ja kysymystä papin tai lehtorin pysymisestä kirkon tunnustuksessa.

Tuomiokapituli määrää viideksi vuodeksi kerrallaan varajäseniksi viisi kokenutta pappia ja kaksi lakimiesasessorin kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä. Pappisjäsenen tai lakimiesasessorin esteen tai esteellisyyden sattuessa tilalle kutsutaan vastaava varajäsen tuomiokapitulin vahvistamassa järjestyksessä.

Hiippakuntavaltuusto valitsee maallikkojäsenelle toimikaudekseen kaksi varajäsentä kutsumisjärjestyksessä.

Tuomiokapitulin päätökset tehdään esittelystä. Esittelijöinä toimivat tuomiokapitulin virkamiehet. Esittelijöinä toimivat yleensä piispa, pappisasessorit, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani sekä notaari. Esittelijöiden tehtäväjako on kuvattu tuomiokapitulin työjärjestyksen liitteessä.

Tuomiokapitulin päätöksistä tiedotetaan hiippakuntatiedotteilla.